Dne 1. ledna 2018 vešla v platnost vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o poměrně obsáhlou novelu tzv. emisní vyhlášky. Emisní vyhláška (vyhláška č. 415/2012 Sb.) je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Novela emisní vyhlášky s sebou přináší následující hlavní změny:

Jednou s hlavních změn vyhlášky jsou specifické emisní limity pro různé zdroje znečišťování ovzduší, které jsou podrobně rozepsány v tabulkách v části II této vyhlášky.

Změny v emisní vyhlášce, které reagují na změny v samotném zákoně o ochraně ovzduší, které byly provedeny zákonem č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017.

Podle nového zmocnění v § 4 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší mělo ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanovit způsob stanovení emisních limitů pro pachové látky. Postup, na jehož základě může povolující krajský úřad v povolení provozu vyjmenovaného zdroje stanovit specifické emisní limity pro látky obtěžující zápachem, je proto nově upraven v příloze č. 17 k vyhlášce.

Změny se dotýkají měření emisí, vyhodnocení kontinuálního měření emisí, výpočtu emisí ad.

 

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.