Vyhláška č. 190/2018 Sb. ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá platnost dne               1. 9. 2018.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a                            o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016  Sb. a vyhlášky č. 452/2017 Sb., se mění takto:

 

  1. V příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se řádek:
Pevné palivo obecně 650 11002) 250 650 650 11002) 250 650 2500 15001) 650 5001) 150 1001) 400 3001)

nahrazuje řádkem:

Pevné palivo obecně 650 11002) 250 650 650 11002) 250 650 2500 15001) 650 5001) 11002) 150 1001) 2505) 400 3001) 6505)

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.