Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností”) umožňuje zpracování a příjem ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným orgánům veřejné správy. ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro plnění ohlašovacích povinností do ISPOP podle zákona o ochraně ovzduší se blíží. Povinné údaje za rok 2017 musí být ohlášeny nejpozději do 31. března 2018.

V agendě ovzduší se ohlašuje:

 • Souhrnná provozní evidence,
 • Poplatkové přiznání,
 • Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony,
 • Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění).

 

 

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

  • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí
  • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
  • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
  • – autorizované měření emisí
  • – technické měření emisí
  • – akreditované měření emisí
  • – měření prašnosti, měření chemických látek
  • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
  • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
  • – akreditované odběry vody
  • – hlukové studie
  • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
  • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
  • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
  • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
  • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
  • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
  • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
  • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
  • – odborné konzultace a poradenství
  • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
  • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
  • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •  látkami