Ohlašovatelům, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu odpadů a obalů,

se blížící zákonný termín 15. 2. 2018 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost.

Každý živnostník, firma nebo obec, která vyprodukovala nebo nakládala s více než 100 kg nebezpečného nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za loňský rok, je povinna zpracovat a zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, a to do 15. února následujícího roku.

Povinnost podávat hlášení mají i některé firmy, které měly méně než 100 kg nebezpečných odpadů za rok, resp. méně než 100 tun ostatních odpadů za rok. Jedná se o firmy, které jsou oprávněné krajským úřadem k nakládání s odpady. Takové firmy musí roční hlášení za odpady podávat do ISPOP každý rok.

Ohlašovací povinnost pro:

odpady

  • hlášení o produkci a nakládání s odpady – § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb.
  • – příloha č. 20
  • hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
  • – § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4
  • hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci                a nakládání s odpady – § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8

obaly

  • hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
  • vyhl. č. 641/2004 Sb.

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.