Dne 20.4.2018 vešla v platnost vyhláška č. 70/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 252/2004 Sb, stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly.

 

Mezi zásadní změny patří upravení monitoringu kvality pitné vody a nové zařazení ukazatelů pitné vody (chlorečnany a uran), dále jsou zde upraveny limitní hodnoty pro mikroskopický obraz – abioseston ( z 10 % na 5%) a stříbro (z 50 ug/L na 25 ug/L). U kráceného rozboru v případě pitných vodu upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami byl zrušen požadavek na stanovení ukazatelů Clostridium perfringens a Pseudomonas aeruginosa.

 

V případě úplného rozboru jsou místa odběru vzorku rozdělena na vodu u výstupu ze stavby    a vodu na výstupu „spotřebitele“ – přičemž obě kategorie mají povinné parametry k analýze              a parametry u kterých je možnost volby, v jakém místě se budou dané ukazatele sledovat.

 

V novele vyhlášky jsou také změny týkající se používaných metod při stanovení některých ukazatelů (Clostridium perfringens, Legionell spp., zákal).

 

Nová je i příloha č. 7, která je věnována postupu vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu. Posouzení rizik se zpracovává pro každou zásobovanou oblast samostatně. Je zde uveden postup, způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí                 a následků nebezpečí pro kvalitu vody a jejich dodávku. Toto hodnocení lze použít k dalšímu monitoringu ukazatelů, nebo ke změně frekvence sledování určitých parametrů.

 

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.