Technická norma s názvem Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří, která nahrazuje normu ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) z listopadu 2005.

Nové vydání normy se od předchozího liší strukturou a řadou požadavků na zkušební a laboratorní praxi. Jedná se

o přístup založení na zvažování rizik a umožňuje větší flexibilitu na procesy, postupy a organizaci.

Tato norma nabývá platnosti dnem 1. května 2018.

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.