Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a vyhláška č. 415/2012 Sb. v platném znění ukládá povinnost provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší zpracovat dle platné legislativy provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, který musí být schválen krajským úřadem. Dále pak vyřídit nové povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší a provoz zdrojů uvést do souladu s platnou legislativou včetně podmínek provozu a emisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění. Veškeré náležitosti a povinnosti dané platnou legislativou Vám vyřídí náš tým odborných pracovníků.

V rámci ekologického poradenství Vám nabízíme

 • Zpracování provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší včetně aktualizace – provozní řád zdroje.
 • Zpracování a vedení provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší.
 • Zpracování a vyřízení povolení k umístění a provozu nového nebo stávajícího zdroje znečišťování ovzduší, stavba v platnosti zákona č. 201/2012 Sb. od 1. 9. 2012.
 • Zpracování a vyřízení povolení provozu stávajícího zdroje znečišťování ovzduší, stavba v platnosti zákona č. 86/2002 Sb. do 1. 9. 2012 – původní legislativy.
 • Zpracování a vyřízení žádosti o stanovisko k umístění či změně zdroje, navýšení projektované kapacity, změny používaných surovin či výstavby filtrační jednotky.
 • Zpracování hmotnostní bilance těkavých organických látek VOC dle platné legislativy.
 • Zpracování a podání ročního hlášení za zdroje znečišťování ovzduší prostřednictvím ISPOP.
 • Zpracování a podání ročního hlášení o odpadech, vodách a IRZ prostřednictvím ISPOP.
 • Komplexní odborné poradenství v oblasti ochrany ovzduší, odpadů, vod, obalů apod…
 • Služby externího ekologa.
 • Ekologický audit dle platné legislativy.
 • Služba externí ekolog – na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o dílo pravidelně dohlížíme nad plněním legislativních požadavků vaší společnosti v oblasti průmyslové ekologie. Služba je prováděna na základě pravidelných návštěv odborně způsobilé osoby. Návštěvy jsou nastaveny dle požadavku zákazníka v pravidelných intervalech nebo dle potřeby zpracování dokumentací.
 • Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie, kategorizace zdrojů znečištění ovzduší, zpracování návrhů na zařazení zdrojů do kategorií dle platné legislativy a identifikace jednotlivých povinností těchto zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vypracování rozptylové studie zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou – rozptylová studie.
 • Vypracování odborného posudku zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou – odborný posudek.
 • Vypracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění včetně vyřízení povolení provozu a odsouhlasení provozního řádu krajským úřadem příslušného kraje.
 • Vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
 • Vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
 • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka) u orgánů státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
 • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
Zaslat poptávku

Zaujaly Vás naše služby? Pošlete nám Vaši poptávku!

Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci
a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Zaslat poptávku