Osvědčení o AKREDITACI pro zkušební laboratoř č. 1350

Zkoušky fyzikálních a chemických veličin v pracovním a mimopracovním prostředí – měření hluku, prašnosti, chemických látek a mikroklima, rozbory pitných, povrchových, odpadních, technologických vod a vod ke koupáníToto osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

akreditace2019

Osvědčení o AUTORIZACI k měření emisí.

Tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, úhrnná koncentrace organických látek, tmavost kouře, polycyklické aromatické uhlovodíky. Chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru, plynné anorgan. sloučeniny fluoru, amoniak, anorgan. kyseliny, organické plyny a páry, formaldehyd, fenol, kyanidy, kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Ti, V, Zn, Al, Ag, Fe), prašný spad, polétavý prach.

Autorizace a akreditace