Ineco

About Matěj Bort

This author has not yet filled in any details.
So far Matěj Bort has created 60 blog entries.

Voda z kohoutku jako ochranný nápoj

Jako ochranný nápoj podle platné legislativy může zaměstnavatel poskytnout i vodu z vodovodního řádu.

Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek je řešeno nařízením vlády č. 361/2007 Sb., §3 – §7, poskytování ochranných nápojů § 8. Poslední novelou, která zasáhla i do problematiky poskytování ochranných nápojů, je nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Podle § 8 […]

Měření hluku a vibrací

Dne 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro hluk z dopravy na tramvajové a trolejbusové dráze vedené po pozemních komunikacích I. a II. třídy je v chráněném venkovním prostoru […]

Nový měřící vůz

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme inovovali technické vybavení skupiny na měření emisí a imisí zcela novým měřícím vozem, díky kterému zkvalitňujeme naše služby zákazníkům a zajišťujeme větší pohodlí a kvalitnější zázemí pro práci měřících techniků. Ceny prací zůstaly samozřejmě zachovány!

 

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 

– autorizovaná, akreditovaná a technická […]

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 29. 10. 2018 vešlo v platnost nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 29. října 2018.

Jednou z hlavních změn je měření manganu, je doporučeno měřit dvoustupňovým […]

Vyhláška č. 190/2018 Sb.

Vyhláška č. 190/2018 Sb. ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.,

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá platnost dne               1. 9. 2018.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a                            o provedení některých dalších […]

Zákon o ochraně ovzduší č. 172/2018

Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon vstoupil v platnost dne 1. 9. 2018.

Zákon po uvedené novele vyžaduje pravidelné kontroly stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva napojených na teplovodní otopnou soustavu, tedy běžných kotlů na pevná paliva.

Zavádí povinnosti zejména pro lokální topidla na pevná […]

Měření chemických látek v pracovním ovzduší

Provádíme dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Součástí akreditovaného protokolu je zpracování návrhu na zařazení profesí do příslušné kategorie.

-měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. […]

Informační povinnost pro klienty a obchodní partnery

Totožnost správce:

Firma: INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Sídlo: náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

IČ: 27487270                       DIČ: CZ27487270                 e-mail: info@ineco.cz

Telefon: 499 622 255   Fax: 499 622 255

V souvislosti s celoevropským nařízením č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou „GDPR“, si Vás dovolujeme informovat […]

Novelizace vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

Dne 20.4.2018 vešla v platnost vyhláška č. 70/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 252/2004 Sb, stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly.

 

Mezi zásadní změny patří upravení monitoringu kvality pitné vody a nové zařazení ukazatelů pitné vody (chlorečnany a uran), dále jsou zde upraveny limitní hodnoty pro mikroskopický obraz – abioseston ( […]

Nová norma pro řízení jakosti ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

 

Technická norma s názvem Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří, která nahrazuje normu ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) z listopadu 2005.

Nové vydání normy se od předchozího liší strukturou a řadou požadavků na zkušební a laboratorní praxi. Jedná se

o přístup založení na zvažování rizik a umožňuje větší flexibilitu na procesy, postupy a organizaci.

Tato norma nabývá platnosti dnem […]

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností”) umožňuje zpracování a příjem ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další […]

Ohlašovací povinnost v agendě odpadů

Ohlašovatelům, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu odpadů a obalů,

se blížící zákonný termín 15. 2. 2018 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost.

Každý živnostník, firma nebo obec, která vyprodukovala nebo nakládala s více než 100 kg nebezpečného nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za loňský rok, je povinna zpracovat a zaslat hlášení o produkci […]

Vyhláška č. 452/2017 Sb. o přípustné úrovni znečišťování

Dne 1. ledna 2018 vešla v platnost vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o poměrně obsáhlou novelu tzv. emisní vyhlášky. Emisní vyhláška (vyhláška č. 415/2012 Sb.) je prováděcím právním […]

Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší

Dle zákona o ochraně ovzduší patří mezi povinnosti provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší vypracování souhrnné provozní evidence ve lhůtě stanovené příslušným orgánem ochrany ovzduší. Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší nabízíme spolupráci při plnění povinností, které jim na tomto úseku  v souvislosti se zákonem o  ochraně ovzduší a jeho prováděcími  právními předpisy vznikají.

 

Nabízíme autorizované měření emisí v plném rozsahu […]

Novela metodického návodu pro měření a hodnocení hluku

10. 2017 vešel v platnost nový metodický návod pro měření a hodnocení hluku

v mimopracovním prostředí.

Účelem Metodického návodu je sjednocení a úprava aplikační praxe při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z leteckého provozu, který je řešen samostatným metodickým návodem. Novela reaguje na novely zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. […]